انتخاب معادل مناسب در ترجمه: مترجم غیر حرفه ای ممکن است در انتخاب بین واژه‌های معادل دچار مشکل شود. این احتمال وجود دارد که کلمه ای معادل دقیقی نداشته باشد بنابراین انتخاب منطقی یک معادل مناسب کیفیت ترجمه را بالا می‌برد.

واژه‌نامه انگلیسی به انگلیسی:‌ بسیاری از کلمات فارسی دارای بیش از یک معادل در انگلیسی هستند. بنابراین هنگام ترجمه به فارسی این قضیه خود را نشان می دهد. بنابراین در چنین مواردی می توان از دیکشنری انگلیسی به انگلیسی استفاده کرد.

به امانت گرفتن کلمات: در برخی موارد عین کلمه انگلیسی باید در ترجمه به کار رود؛ به این معنی که معادلسازی آن در فارسی ممکن است باعث در انحراف در ترجمه و منظور نویسنده متن شود. بیشتر در حوزه ترجمه لغات تخصصی شاهد این مسئله هستیم.

جابجایی نقش‌ها در ترجمه: نقشی که لغت در جمله ایفا می‌کند در متن فارسی با انگلیسی متفاوت است؛ ممکن است در ترجمه جایگاه صفت، فعل یا اسم بسته به هدف نویسنده تغییر کند.