1. شناسنامه پژوهش :‌ این اسلاید شامل عنوان پژوهش ، نام استاد راهنما ، نام مشاور ، مشخصات دانشجو و تاریخ دفاع می باشد. برای این اسلاید از صفحه شناسنامه پایان نامه خود استفاده کنید.
 2. مقدمه :‌ عبارت است از توضیح مقدماتی قبل از شروع بحث. جهت ارایه در یک اسلاید می توانید از مقدمه فصل اول پایان نامه استفاده کنید.
 3. بیان مسئله : این بخش شامل چرایی انتخاب این موضوع و بیان مسئله پژوهش است. از بیان مسئله فصل اول می توانید استفاده کنید.
 4. ضروریت و اهمیت پژوهش ‌: شامل یک اسلاید می باشد و می توان از این بخش در فصل یک پژوهش کمک گرفت.
 5. هدف‌های پژوهش : یک یا دو اسلاید که می توانید از اهداف پژوهش فصل اول کمک بگیرید.
 6. فرضیات یا سوال‌ها :‌ یک اسلاید از بخش فرضیات فصل اول تهیه می شود.
 7. روش شناسی پژوهش ‌: روش تحقیق، معرفی جامعه و نمونه، روش نمونه گیری که در دو اسلاید قرار گرفته و می توان از فصل سوم استفاده کرد.
 8. روش تحقیق :‌ روش آماری مورد استفاده را در یک اسلاید معرفی کنید. می توان از فصل سوم استفاده کرد.
 9. یافته‌های پژوهش : یافته‌ها را در قالب نمودار یا جدول و توضیحات مختصر و مفید با بهره از فصل چهار ارایه دهید. تا ده اسلاید منطقی می باشد.
 10. بحث و نتیجه‌گیری :‌ از بخش نتایج فصل پنج می توان استفاده کرد و 6 اسلاید قابل قبول است.
 11. پیشنهادهای حاصل از پژوهش :‌ شامل دو اسلاید که از فصل پنج ارایه می شود.
 12. پیشنهادهای جهت کارهای آینده : قابل ارایه از فصل پنج و شامل ۲ اسلاید می باشد.
 13. قدردانی ‌‌: در یک اسلاید از همراهی و توجه سایرین قدردانی می شود.