در یک ترجمه تخصصی قوی مترجم باید دارای پیش زمینه در متن مورد ترجمه باشد. آشنایی به اصطلاحات و کلمات تخصصی متن مورد ترجمه ضروری است.

یکی از اصول ترجمه این است مترجم باید وفاداری خود به متن اصلی ترجمه را حفظ کند. اگر قصد ارایه توضیحات فراتر در متن مورد ترجمه دارد باید این مطالب در حاشیه یا به صورت پاورقی درج شود.

تسلط بر دستور زبان فارسی از شرط‌های اصلی ترجمه اصولی می‎باشد.