ترجمه همزمان یا ترجمه شفاهی عبارتست از برگردان شفاهی یک مطلب از زبانی به زبان دیگر. در واقع مطالب منتقل شده حاصل آنچه در ذهن مترجم ثبت شده و نه عینا مطالب عنوان شده توسط گوینده می باشد. زبان بدن گوینده پیام انتقالی را غنی تر می کند.

ترجمه همزمان به سه شکل در سازمان‌ های بین المللی انجام می شود که شامل موارد زیر است :

  1. ترجمه همزمان هم ردیف : این ترجمه که مشکل ترین نوع ترجمه شفاهی است، مترجم به صورت همزمان با گوینده مطالب گفته شده را به زبان مقصد ترجمه می کند.
  2. ترجمه همزمان مقطع : این نوع ترجمه مترجم از وقفه موقتی ایجاد شده توسط سخنران استفاده کرده و نکاتی را که یادداشت کرده یا به ذهن سپرده را به زبان دیگر برگردان می کند. این فاصله زمانی می تواند طولانی یا کوتاه باشد. هر چه زمان طولانی تری باشد، ترجمه جامع‌تری ارائه می‌شود.
  3. ترجمه همزمان مکتوب : ‌مترجم متن ترجمه شده را پا به پای گوینده می‌خواند و در صورتیکه مطلب جدیدی توسط گوینده به صورت شفاهی اضافه شود به موقع ترجمه می کند.

رعایت این نکته ضروری است که مترجم باید پیش از شروع کنفرانس یا همایش، اطلاع کافی درمورد موضوع نشست داشته باشد.