لطفا جهت ثبت دعوی در موارد مربوط به خدمات رسانی وب سایت ترجمیا با شماره های پشتیبانی وب سایت تماس حاصل فرمایید.